ასპრია სიიდსი – თქვენი პარტნიორი და თქვენი მომავალი!

ბოლო წლებში დიდ იშვიათობას წარმოადგენს ახალი მეთესლეობის ფირმის ჩამოყალიბება. ძალიან ხშირად სრულიად პირიქით ხდება, - ჩვენ ვხდებით ფირმების შერწყმის მოწმენი, რასაც შემდგომში მოსდევს მათი ცალმხრივად დომინირება, რაც სოფლის მეურნეობის მეწარმეს არც კომერციის და არც ტექნიკურ დარგში ფართო არჩევანის საშუალებას აღარ უტოვებს. იმ შემთხვევასიც კი, როდესაც ამგვარი შერწყმის ძირითადი მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის ფინანსური საშუალებების კონცენტრირებაა, გენეტიკის დარგში პროგრესის პროცესი ძალიან სუსტია მწარმოებელისთვის.
0
ჰა საკუთარი მიწები
0
ქვეყანა
0
თანამშრომელი
0
დაცვის დონე

 

უფრო მეტიც, შერწყმის შედეგად გამსხვილებული კომპანიები ცდილობენ თავს მოახვიონ დისტრიბუტორებს და სოფლის მეუნეობის პროდუქციის მწარმოებლებს თავიანთი პროდუქციის ნაკრები, ნაცვლად იმ შეთავაზებების შერჩევისა, რომლებიც უნდა პასუხობდნენ კონკრეტულ აგროკლიმატურ პირობებში რეალურ მოთხოვნებს.

ჩვენი უპირატესობები

  • ინოვაციურობა ბაზარზე
  • თესლების დაცვა
  • გენეტიკური სიწმინდე
  • კლიენტებთან მუშაობა
  • საფასო პოლიტიკა
  • ინტერაქტიულობა და გახსნილობა
რატომ ირჩევენ კლიენტები ჰიბრიდებს Aspria Seeds?
ასპრია სიიდსი არის მიწაზე მომუშავე ადამიანების ხანგრძლივი, მიზანდასახული ფიქრის ნაყოფი, ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზნების მაქსიმალურად შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით და შესაძლებლობით შესთავაზონ დისტრიბუტორებსა და სოფლის მეურნეობის მეწარმეებს ტექნიკური და ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტა თავისუფალი არჩევანის პირობებში, აგრეთვე შემოსავლების გაზრდა გარემოს დაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით.